O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Torzym, jedno z dwudziestu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, położone jest na terenie województwa lubuskiego i znajduje się na obszarze administrowanym przez trzy gminy: Torzym, Sulęcin i Łagów. Od zachodu graniczy ono z Nadleśnictwem Rzepin (RDLP Szczecin), od południa z Nadleśnictwami Cybinka, Krosno i Bytnica, od północy z Nadleśnictwem Sulęcin (RDLP Szczecin), od wschodu z Nadleśnictwem Świebodzin.

Zasoby leśne

Polska należy do grupy krajów o największej powierzchni lasów w Europie. Lesistość Polski, mierzona jako stosunek procentowy powierzchni lasów do powierzchni lądowej wynosi 29,7%. Średnia zasobność lasów w drewno wynosi dla Polski około 206 metrów sześciennych na hektar i jest prawie dwukrotnie wyższa od przeciętnej dla całej Europy.

Hodowla lasu

Las, o ile nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z uwzględnieniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Ochrona lasu jest jedną z podstawowych dziedzin działalności leśnictw. Każdego roku leśnicy podejmują działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskiwanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, pozyskiwanie choinek i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje około 60% z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Cywilizacja doprowadziła do zachwiania odwiecznej równowagi i reguł obowiązujących w ekosystemach leśnych. Wpłynęło to także na zamieszkujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie, tak w Polsce jak w Unii, ich liczebność, sposoby opieki, a także zapobieganie szkodom od zwierzyny reguluje prawo.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17% lasów w Polsce. Ponad 70% starostw powierza leśnikom z Lasów Państwowych prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych.