Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega ono Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, prowadzącej nadzór i koordynującej działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 
Nadleśniczy jest pracownikiem administracji leśnej jednoosobowo kierującym nadleśnictwem, ponoszącym za nie odpowiedzialność i reprezentującym je na zewnątrz.
 
Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych oraz nadzoruje działalność ośrodków hodowli zwierzyny i Leśnego Ośrodka Nasiennego.
 
Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania, urządzania i użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, administrowaniem portalem leśno-drzewnym oraz portalem e-drewno jak również prowadzeniem wszystkich spraw związanych z podatkami lokalnymi (rolnym i leśnym). Dział ten obsługuje również sprawy związane ze stanem posiadania, w tym najmem i dzierżawą, ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, realizacją zadań programów edukacyjnych związanych z wiedzą przyrodniczo-leśną we współpracy z mediami, szkołami i samorządami terytorialnymi.
 
Leśnictwa stanowią podstawową jednostkę terenową w nadleśnictwie, w której w  bezpośredni sposób prowadzi się gospodarkę leśną. Leśnictwem kieruje leśniczy.
 
Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez Inżyniera Nadzoru. Inżynier Nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz koordynuje zadania związane z ochroną mienia i udostępnianiem lasu. Ponadto wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego.
 
Główny księgowy ponosi odpowiedzialność i realizuje zadania księgowe, finansowe, z zakresu planowania finansowo-ekonomicznego, analiz i sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną nad dokumentami finansowo-księgowymi. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.
 
Dział administracyjno-gospodarczy obsługuje całokształt spraw związanych z administracją nadleśnictwa i jego nieruchomości, sporządzaniem i realizacją planów budowy, zakupami środków trwałych oraz planowaniem remontów infrastruktury. Na czele działu stoi sekretarz.
 
Specjalista ds. Pracowniczych prowadzi całokształt spraw pracowników PGL LP w rozumieniu Kodeksu pracy i PUZP oraz ogólne sprawy organizacyjno-prawne dotyczące działania nadleśnictwa. W szczególności zobowiązany jest on do prowadzenia ewidencji osobowej związanej z obsługą kadrową oraz sprawami socjalnymi. 
 
Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Specjalista ds. Pracowniczych prowadzi całokształt spraw kadrowo-pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy i PUZP oraz ogólne sprawy organizacyjno-prawne dotyczące działania nadleśnictwa.
 
Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń dotyczących szkodnictwa leśnego. Ponadto do zakresu obowiązków Posterunku należy wykonywanie innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, pozostającego pod zarządem Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu.