Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Urządzanie lasu reguluje Polityka Leśna Państwa. Prawidłowość i zasadność sporządzenia PUL dla danego Nadleśnictwa zatwierdza Minister Ochrony Środowiska. Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.
 
Najważniejsze założenia Planu Urządzania Lasu dotyczą zasad ochrony lasu, jego trwałości i ciągłości użytkowania. Urządzanie lasu polega na takim planowaniu i projektowaniu czynności gospodarczych w lesie, aby z jednej strony zapewnić dochód gospodarstwa leśnego, a z drugiej zapewnić poprawę stanu lasu i jego ochronę. Musi być zapewniony stały wzrost produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu, takich jak pozyskiwanie drewna, zwiększenie lesistości i zasobów drzewnych, prowadzenie szkółek leśnych. Jednocześnie dobre urządzanie lasu ma służyć zwiększaniu jego użyteczności społecznej. Las ma być również miejscem odpoczynku, relaksu i edukacji.
 
Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz lepsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.
 
Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:
  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).
 
Plan Urządzenia Lasu wykonywany jest na podstawie instrukcji, obowiązującej w Lasach Państwowych.