Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni: małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. Są one pozostałościami ekosystemów, mającymi znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Do użytków ekologicznych zaliczamy również siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub sezonowego przebywania.
 
W nadleśnictwie Torzym występują następujące użytki ekologiczne:
 • położone w dolinie Pliszki:
  • Futory" – śródleśny mszar torfowiskowo-wełniankowo-turzycowy z samosiewem olszy, brzozy i krzewów. Spośród roślin chronionych występują tu: torfowce, wełnianki, storczyki, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna, mszaki;
  • Łabędzie gniazdo"– śródleśny mszar torfowiskowo-turzycowy o fizjonomii lasów bagiennych z samosiewem olszy, brzozy i krzewów. Spośród roślin chronionych występują tu: torfowce, wełnianki, storczyki, bagno, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna, mszaki;
  • Wiktorówka"– śródleśny mszar torfowiskowo-wełniankowo-turzycowy z samosiewem olszy, brzozy i krzewów. Spośród roślin chronionych występują tu: torfowce, wełnianki, storczyki, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna, mszaki;
  • Grzęzawisko" – śródleśny mszar torfowiskowo-wełniankowo-turzycowy z samosiewem olszy, brzozy i krzewów. Spośród roślin chronionych występują tu: torfowce, wełnianki, storczyki, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna, mszaki;
 • położone w okolicy Jeziora Wilczego (J. Jasnego):
  • Dzikowiska" – śródleśny mszar wełniankowo-torfowiskowy o fizjonomii boru mieszanego bagiennego z samosiewem sosny, olszy, brzozy. Spośród roślin chronionych występują tu: torfowce, modrzewnica, wełnianki, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna, mszaki;
 • położone w dolinie Ilanki:
  • Bielickie Gniazdo" – śródleśne mezotroficzne mokradło porośnięte wierzbami i zbiorowiskami mezotroficznej roślinności bagiennej, miejsce ostoi wielu gatunków zwierząt.
 
Na obszarze istniejących w Nadleśnictwie użytków ekologicznych zabrania się: niszczenia lub przekształcania obiektów, wykonywania prac ziemnych zniekształcających trwale teren, uszkadzania i niszczenia gleby, deponowania odpadów, zaśmiecania, dokonywania zmian stosunków wodnych (gdy nie służą ochronie przyrody), wylewania gnojowicy.
 
Ponadto projektuje się utworzenie następujących użytków ekologicznych:
 • „Mszar z bagnem" (w obrębie leśnym Gądków Wielki),
 • „Grabówka", „Mszar wełniankowy", „Bagno zwyczajne", „Wilcze Bagno I", „ Wilcze bagno II" ( w obrębie leśnym Torzym),
  • „Przy Rezerwacie", „Poręby", „Modrzewnica" (w obrębie leśnym Wystok).